A house museum “Konstantin Velichkov”

 

 

                                        Къща музей "Константин Величков”
    Родна къща на Константин Величков (1855 – 1907г.) – видна възрожденска личност, просветител, активен участник в национално-освободителните борби, политик и държавник в следосвобожденска България, писател, преводач, художник. Сградата е обявена за архитектурно-художествен и исторически паметник на културата от национално значение. В експозицията са възстановени интериорите в къщата. Богатата фотодокументална част разкрива семейната среда и личността на Величков, приноса му в българската история и култура.  Музеят е едно от утвърдените средища за културни прояви и чествания. Традиционните  Величкови дни заемат значимо място в културния календар на града.

 

 

 

 

                                A house museum “Konstantin Velichkov”
    A home house of Konstantin Velichkov (1855-1907) famous of the Bulgarian national revival Personality, teacher, a live participant in the national-liberating conflicts, a politician and a statesman of after-liberating Bulgaria, a writer, a translator, a painter. The building is announced to be a architectural-artistic and historic monument to the culture from national importance. In the exhibition the insides are recovered at the house. Rich photo-documentation section declares the family environment and the personality against Velichkov, his contribution in the Bulgarian history and culture. The museum is one of approved средища for cultural activities and celebrations. Traditional Velichkov’s days fill importance position in the cultural calendar of the city.

 

 

 

Pictures

 

 

 

=> Back to home page...

 

 

 

Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik