Българските земи се намират на кръстопът. Те са населени от най-древни времена.  В Пазарджишка област са известни над 30 селища от праисторическия период, 1000 надгробни могили, 90 ранно и късносредновековни крепости и 60 селища.

България има над 1300 годишна история и според статистиките е на трето място (след Гърция и Италия) по брой археологически паметници.

Древният гръцки историк Херодот описва тракийските племена като второто най-голямо племе в древния свят, след индийците. Най-известните тракийци са Спартак и Орфей.

Прабългарите са основния етнически компонент в структурата на средновековната българска държава. Те идват от централна Азия, от планинския район Памир. Като високо развита цивилизация  доминират културно в териториите на централна Азия за дълго време. Предвожданите от хан Аспарух прабългари се установяват на територията на днешна Добруджа и влезли в договорни отношения с живеещите в Мизия славянски племена. На базата на съюза между двата народа е изградена и българската държава през лятото на 680 г.

В зала „Археология" на РИМ – Пазарджик, посетителите могат да видят различните предмети от материалната и духовна култура на Пазарджик и района: модел на праисторическо жилище, антропоморфни и зооморфни керамични изделия от периода на неолита и халколита, различни предмети на идолна и култова пластика, антични и средновековни монети, оръжия, накити и една от най-богатите колекции оброчни плочки на Тракийския конник.

Най-интересните експонати са от праисторическата могила близо до селото в Юнаците и средновековната Крепост Цепина, в планината Родопи, при с. Дорково. Копия на мраморни икони на Св. Св. Петър и Павел датирани в XII – XIII век, открити в църква на крепостта Цепина през 1879, са показани в отделна витрина.

Техните оригинали се намират в Ермитажа в Санкт Петербург.

Над 120 експоната, поставени в две зали, оформят османския период и национално освободителните борби.

Посетителите могат да също така видят макета на Куршум хан - най-големия хан на Балканите, изграден във втората половина на XVI век.

Развитието на Пазарджик и района по време на национално освободителните борби и Априлското въстание като Четвърти революционен окръг (1876) може да бъде проследено чрез оригинални експонати и документални снимки.

Историята на Пазарджик след Освобождението (1878) до средата на XX век: административно, икономически и културно е представена в последните три зали.

Първите стъпки в основаването на местните власти и създаването на ново, независимо и демократично общество са показани в различни направления: административната структура; някои от занаятите, типични от периода; промишленото развитие на града, търговията и банковото дело; развитие на образованието и културната дейност.

Хронологически показани находки, предимно от камък може да бъдат разгледани в Лапидариума на музея: статуи, пътни колони, олтари, култови фигури. Има също така епиграфски паметници и архитектурни елементи.

От касата на музея могат да се закупят информационни материали и сувенири.

Близко до музея има кафенета, място за паркиране. Ресторанти са разположени в близост до културни паметници и здания - старата поща, старата синагога и др.

 

 

 

The Bulgarian lands are ancient crossroads. They were populated from most ancient times. Over 30 settlements from prehistoric period, 1000 sepulchral burial mounds, 90 early and late of the Middle Ages strongholds and the 60 settlements are known.

The state of Bulgaria has more of1 300 years old history and according to the statistics it is ranked third (after Greece and Italy) for the number of its archaeological monuments.

Ancient Greek historian Herodotus describes the Thracians as the second biggest tribe in the Ancient world, after the Indians. The most famous Thracians were Spartacus and Orpheus.

The Bulgarians were the basic ethnic component in the structure of the Mediaeval Bulgarian State. Their original home land was in Central Asia, in the mountainous region of Pamir. As a highly developed civilization they had culturally dominated the territories of central Asia for a long time. The proto-Bulgarians led by khan Asparuh settle down to the territory to a today's Dobroudja and he made contractual esteems with the Slav tribes who live in Moesia. The Bulgarian state in the summer of the 680 is built as well on the base of the union between the two nations

In the "Archaeoloy department" the visitors may see various expositions of the material and spiritual culture of Pazardzhik and the region: a model of a dwelling, anthropomorphic and zoomorphic ceramic utensils from the Neolithic and Chalcolythic Periods, various idol sculptures, cult plastic arts objects, antique, medieval and western European coins, weapons, jewellery and one of the richest collections of votive tablets of the Thracian horse-rider.

 

Among the most interesting exhibits are the ones from the  Prehistoric barrow near Yunacite village and the medieval fortress Tsepina in the Rhodopa Mountains.

Copies of the marble icons of St. St. Peter and Paul from the beginning of the XII - XIII century, found at the Tsepina fortress in 1879, are shown in a separate window.

Their originals are kept in the Hermitage in Saint Petersburg.

Over 120 exhibits, placed in two halls, form the topical hubs of the exposition "The Ottoman rule and the national struggle for Liberation".

The visitors may also see the miniature model of Kurshum (bullet) caravanserai -the biggest caravanserai in the Balkans, built in the second half of the XVI century.

The development of Pazardhik and the region during the Revival and its inhabitant's participation in the national struggle for LIberation and in the April Uprising with Fourth Revolutionary military district (1876) as a centre may be followed through rich original exhibits and documentary photographs.

The history of Pazardzhik after the Liberation (1878) to the middle of the XX century: administrative, economic and cultural is introduced in the last three halls.

The first steps in the foundation of the local authorities and the build-up of a new, independent and democratic society are shown: the administrative structure; some of the handicrafts, typical for the period; the industrial development of the city and the one of trade and banking; the educational development and the creation of cultural communities.

Cronologically exhibited finds, mostly stone monuments can be viewed in the museum's Lapidarium: statues, road columns, altars, cult figures. There are also epigraphic monuments and architectural elements. There is a counter in the museum wich sells dealer aids and souvenirs.

Close to the museum there are a lot of cafes, a parking, and restaurants, part of wich are placed into buildings -cultural monuments- the old post-office, synagogues, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Website made by: 

 

         Amandine Bouchet and Laura Granda Mateu

 

 

 

=> Back to home page...

 

 

 

Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik
Regional Historical Museum of Pazardzhik